ed2k国产步兵

ed2k国产步兵

 今言苗茎都似人参,近于误也。凡内伤脾胃,发热恶寒,吐泄怠卧,胀满痞塞,神短脉微者,当以人参为君,黄为臣;若表虚自汗亡阳,溃疡痘疹阴疮者,当以黄为君,人参小便不通∶绵黄二钱,水二盏,煎一盏,温服。

今第一出扶南林邑,色如鹅子初出壳者,名昆仑黄。江东者节如连珠,疗痢大善。

 其根紫黑色,形如犬爪,下有黑须毛,又似老鸱。凡病后气虚及肺虚嗽者,并宜之。

阳前通则恶寒,阴前通则痹不仁。此昆山神济大师方也,一加乳香二钱。

此昆山神济大师方也,一加乳香二钱。 每服三丸,木香汤、醋汤任下,日一服。

【发明】时珍曰∶凝水石禀积阴之气而成,其气大寒,其味辛咸,入肾走血除热之功,同于诸盐。 宿根三月内生苗,初生布地,独茎直上,高三、四尺,对分出叶。

Leave a Reply